Metinis Romuvos susirinkimas 2014

Metinis Romuvos susirinkimas 2014

 

 VOKIETIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS  ROMUVOS (HÜTTENFELDO)

 APYLINKĖS NARIŲ METINIS SUSIRINKIMAS

2014m. sausio 18d.

   Šeštadienį, sausio 18d.. 31 apylinkės narys atvyko į metinį apylinkės susirinkimą.

Belaukiant jo pradžios, nariai draugiškai vieni su  kitais šnekučiavosi, Darius Šulcas  iki

susirinkimui prasidedant laukimo minutes užpildė improvizuodamas  fortepionu.

Susirinkusius pasveikino, sveikų, darnių, darbingų 2014-ųjų metų palinkėjo apylinkės pirmininkė Irena Timpf. Ji pranešė, kad 2013m. mirė viena apylinkės narė –Irena Krivickienė, o taip pat  prisiminė  tragiškai žuvusią Mannheimo Universiteto studentę  lietuvę G.Žebrovskytę ir paprašė jų atminimą pagerbti tylos minute.

Po to buvo išrinktas prezidiumas: susirinkimo pirmininku –A.Schugschdinis,   sekretore- J.Noreikaitė-Pickel.

2013m. susirinkimo protokolą perskaitė J.Noreikaitė-Pickel.

Toliau sekė apylinkės pirmininkės 2013m. veiklos pranešimas, kuriame ji pasidžiaugė, kad 2013m. į apylinkę įstojo net 13 nauji nariai, dabar Romuvos apylinkė turi 135 narius, kad apylinkėje yra  86 moterys ir 49 vyrai ir kad vidutinis apylinkės narių amžius yra 52 metai. Pirmininkė sakė, kad 2013-ieji metai buvo labai intensyvaus darbo ir bendradarbiavimo  su Vokietijos Lietuvių Bendruomene, Vasario 16-osios Gimnazija, Lietuvių Kultūros Institutu, Europos Lietuvių Kultūros Centru metai, išvardijo renginius, kuriuos apylinkė padėjo parengti ir pravesti. Už renginio „Ziele und Schwerpunkte der Litauischen EU-Ratspräsidentschaft“ apylinkės valdyba gavo Vasario 16-osios Gimnazijos

direktorės padėkos raštą; už pagalbą, rengiant  Lietuvių Kultūros Instituto suvažiavimą ir  talkininkavimą jo metu valdybai raštu dėkojo Lietuvos Respublikos ambasadorius Vokietijoje p. Deividas Matulionis.

Pirmininkė pasigyrė, kad kovo mėn. sakralinės muzikos mylėtojai ir gerbėjai turėjo progos klausytis aukšto meninio lygio kolektyvo, koncertavusio daugelyje pasaulio šalių ,St.Peterburgo Filharmonijos ansamblio HARMONIE koncerto.

Spalio mėn. apylinkės nariai buvo pakviesti į ekskursiją – šįkart maršrutas vedė į nuostabųjį  Neustadt an der Weinstrasse.

Romuvos apylinkės pirmininkė džiaugėsi ir didžiavosi apylinkės nariais už jų aktyvų dalyvavimą Vokietijos Lietuvių Bendruomenės, Vasario 16-osios Gimnazijos gyvenime, sąmoningumą , vieningumą, pareigos jausmo supratimą. „Ir aš noriu pasakyti, kad man  teko tikrai didelė garbė būti šios apylinkės pirmininke“- sakė I.Timpf. Pirmininkė pabrėžė, kad Vasario 16-osios Gimnazijos įkūrimas- tai viso pasaulio lietuvių sąminingumo ir vieningumo vaisius, tik lietuvių bendruomenės didelio susitelkimo ir pareigos jausmo dėka Gimnazija džiaugiamės iki šiandien. Ji kvietė ir toliau dėti visas jėgas , pastangas

lietuvių bendruomenės stiprėjimui kiekybiškai ir kokybiškai,  lietuviškos kultūros išsaugojimui  ir perdavimui išeivijos ateinančioms kartoms.

Buvo išklausyti apylinkės iždininkės ir „Kiškių klubo“ pranešimai.

Diskusijų metu „Kiškių klubo“ vadovė skundėsi neturinti nuolatinės vietos pamokėlių vaikams pravedimui, sakė dėl įvairių priežasčių nebegalinti toliau vesti „Kiškių klubo“ ir kvietė  kartu ieškoti kitos vadovės, J.Noreikaitė-Pickel priekaištavo dėl renginių informacijos stokos , kad apie renginius  ji sužinanti iš spaudos.

Po diskusijų  apylinkės valdyba mažomis dovanėlėmis padėkojo apylinkę rėmusiems finansiškai ir ypač aktyviems nariams.

Buvo išrinkta nauja Romuvos apylinkės valdyba sekančios sudėties :

I.Timpf, A.Schugschdinis, A.Lorenz, G.Kotke, D.Šulcas.

Nauja revizijos komisija:

R. Ufelmann, A.Verselis

Sugiedojus Lietuvos himną ir susirinkimą uždarius, valdyba pakvietė narius kartu pasivaišinti ir pabendrauti . Vakaro metu vyravo draugiška atmosfera, skambėjo lietuvių liaudies ir vokiškos dainos.

Info

 

P.S. Visą Romuvos apylinkės pirmininkės pranešimą jūs galite perskaityti internetinio puslapio tituliniame lape

(Nuotraukos Joahim Hoffmann)